Продължете към съдържанието

Правна рамка
Правилници и наредби, регулиращи разходването на публични средства в общините в област Благоевград

Въведение

Управлението на публични средства в общините, освен чрез законодателството на национално ниво чрез закони и подзаконови нормативни актове, се регламентира и от нормативни актове на местно ниво – наредби и правилници, приемани от общинските съвети.
 
 

Национално ниво

Основни закони, които регулират изцяло и в отделни свои разпоредби управлението на публични средства в общините са Законът за публичните финанси, Законът за местното самоуправление и местната администрация, Закон за държавния бюджет, Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, Законът за финансово управление и контрол в публичния сектор, Законът за вътрешния одит в публичния сектор. Законът за държавната финансова инспекция и Законът за сметната палата регулират правомощията на контролните органи по управление и изразходването на публични средства.
 
 
 

Общинско ниво

Основни наредби за управление на публичните средства в общините са Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Наредбата за упражняване на правата на собственост в търговски дружества и граждански дружества, Наредбата за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг, Наредбата за реда за получаване на дарения, Наредбата за насърчаване на инвестициите с общинско значение, Наредбата за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по придобиване, управление и разпореждане със собствеността на общината, Наредбата за извършване на търговска дейност. Общинските съвети приемат и наредби, които имат отношение към приходната част на бюджета. Това са двете наредби по Закона за местните данъци и такси – Наредбата за определяне на размера на местните данъци и Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.
 
 
 

По-подробна информация за местните нормативни актове, регулиращи разходването на публични средства в изследваните общини в област Благоевград можете да намерите тук. Текстовете на наредбите и правилниците са в редакцията им към август 2021.