Продължете към съдържанието

Конкуренцията се елиминира “в зародиш”: Фирми-фаворити на местната власт

В средата на месец октомври 2021 г. община Разлог подписва договор за “Инженеринг – проектиране, СМР, доставка на оборудване и осъществяване на авторски надзор за сепарираща инсталация на обект: „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда“, на стойност 6 280 000,00 лв. без ДДС. Изпълнител на проекта е ДЗЗД „МИЛЕ БИЛД“, в което влизат познатите “любимци” на местната власт „МИЛЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. Кой печели?

„АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

Дружеството „АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД попадна във фокуса на предишно разследване, заради съмнителните мотиви, с които бе спечелило друга обществена поръчка за „Доставка на необходимата механизация за функциониране на сепарираща инсталация на обект: „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда“, отново с възложител община Разлог. От проучването, което беше реализирано тогава, стана ясно, че останалите конкуренти на фирмата са отстранени от комисията по твърде субективни причини. Нещо повече, само 5 дни след подписване на договора обаче, община  Разлог сключва с “Алфа Билд Инженеринг” ЕООД Анекс към договора, с който  стойността на поръчката е намалена с 318 хил. лв., като от нея отпада доставката на 3 от машините: Челен товарач с товароподемност от земята минимум 11 000 кг., телескопичен колесен челен товарач и компактор. Тогава стана ясно, че 600 хил. лв. по-малко е щяла да струва доставката, ако в условията бяха променени по-рано, а не едва след приключване на поръчката и подписването на договора.  Самата поръчка е обект на обжалване в КЗК.

„МИЛЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

Наша проверка на обществените поръчки, проведени от община Разлог за 2020 год.  са на обща стойност 2 968 157.93 лв. Фирма “ Миле инженеринг” ЕООД печели 3 от тях, на стойност 2 520 512.37 лв., което е 85% от всички обществени поръчки, проведени от община Разлог за една година.

За последните 7 години “Миле инженеринг” ЕООД е спечелило обществени поръчки, възложени от общ. Разлог, на стойност 16 589 861 лв. Това е сумата, в която не се включва последната поръчка за депото, на стойност малко над 6 млн. лв.

Въпросната фирма е собственост на Георги Фарфаров, който притежава още няколко фирми, част от които се занимават с проектиране, строителство и експлоатация на електрически централи с използване на възобновяеми енергийни източници.

Като  дългогодишен победител в обществените поръчки, провеждани от  община Разлог, в града започва да се коментира, че собственикът  има близки, приятелски отношения с кмета Красимир Герчев.

Според Търговския регистър Георги Фарфаров участва в серия фирми. Това са „Етера Агри Ко” ООД, „ЛГ – ГРУП” ЕООД, „ВЕИ РЕСУРС” ООД, „РИК ИНВЕСТМЪНТ” ЕООД, „ПРОИНВЕСТ – РАЗЛОГ” ЕООД, „МВЕЦ МАРЕВО” ЕООД. В последната фирма съдружници са Стоян Стоянов и Цветан Тошков. Предметът на дейност на фирмата е производство, изкупуване, преработване и съхранение на селскостопанска продукция, арендуване и обработка на земеделски земи.

Съдружника на Фарфаров Стоян Стоянов пък, попадна в полезрението на друго наше журналистическо разследване, преди 8 години, направено за предаването “Господари на ефира”. Тогава се установи, че Стоянов е наел без търг и конкурс десетки декари земеделска земя в община Разлог, с протекциите на кмета Герчев. Целта бе, усвояване на стотици хиляди левове от евросубсидии.  Всички останали земеделски производители бяха залъгвани с месеци, че за въпросните имоти ще бъде проведен търг, докато Герчев вече бе подписал договор за отдаването им с фирмата на Стоян Стоянов.

Поръчката за депото

Община Разлог предвижда реализацията на проект  Инженеринг – проектиране, СМР, доставка на оборудване и осъществяване на авторски надзор за сепарираща инсталация на обект: „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда“, включващ изпълнението на следните дейности:

Дейност 1. Изготвяне на работен проект, съгласно разработеният идеен проект и избраната технология. Подпомагане при съгласуване на изготвения работен проект с всички компетентни органи/лица и експлоатационни дружества до степен на готовност за възлагане извършването на оценка на съответствието по чл. 142, ал.6, т. 2 от ЗУТ – пълна проектна документация във всички части, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и настоящата техническа спецификация. Към всяка от проектните части следва да бъде представена обяснителна записка, работни чертежи и детайли, както и проектно-сметна документация, включваща количествени и количествено-стойностни сметки по приложимите части. Работният проект следва да включва минимални технически спецификации за технологичното оборудване.

Дейност 2. Изпълнението на СМР включва изграждане на сепарираща инсталация с капацитет до 25000 т/год. смесени битови отпадъци и инсталация за стабилизиране на подситова фракция с МБТ. Изпълнителят следва да изготви цялата необходима документация по време на строителството, съгласно Наредба №3/31.07.2003 г за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, до въвеждане на обекта в експлоатация.

Дейност 3. Доставка и монтаж на оборудване, съоръжения и на техника, съгласно избраната технология, задание и одобрен проект. Обучение на персонала за работа.

Дейност 4. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството, съгласно одобрения работен проект, в съответствие с изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане и подписване на всички актове и протоколи по време на изпълнение на СМР, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003 г за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, до въвеждане на обекта в експлоатация, посещение на обекта(строежа) по време на авторския надзор, консултации на строителната площадка при изпълнение на обекта, извършване на допустими от закона промени в проекта, чрез отразяване в екзекутивни чертежи при необходимост.

За обществената поръчка, обявена на 10 март 2021 г. кандидатстват общо 6 търговски дружества: „МИЛЕ БИЛД“ ДЗЗД, ПИ ЕС ПИ ЕАД, ДЗЗД „ЕКО РАЗЛОГ 2021“, БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ АД, СТРОЙМОНТАЖ ЕООД и ДЗЗД „Столоватец РДНО 2021“.

Кандидатстващите за обществената поръчка. Скрийншот: Blagoevgrad News

Пет от дружествата са отстранени на етап разглеждане на “техническо предложение”, с близки по значение мотиви, като например, че “ оферираният от участника срок на изпълнение на строителството не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя”, въпреки, че всички дружества са предложили един и същ такъв. Комисията констатира, че някои от дружествата са включили и срок за забавяне, заради неблагоприятни метеорологични условия, което, според тях също е недопустимо.

Подобно на поръчката за  „Доставка на необходимата механизация за функциониране на сепарираща инсталация на обект: „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда“, всички конкурентите на фирмата “фаворит” са отстранени. Така до последния етап от процедурата, който е “ценовото предложение” достига само и единствено ДЗЗД Миле билд, в което участват вече добре познати и още по-добре приети от община Разлог фирми.

Последното заседание на Комисията, назначена от община Разлог е проведено на 28 май 2021 г., по време, на което членовете обобщават, че е “невъзможно да се изчисли средна стойност на ценовите предложения на останалите участници”, тъй като такива няма, а допуснатият е само един.  В протокола на Комисията е записано, че ще се извърши класиране по критерии “най-ниска цена”, което обаче на практика е невъзможно, тъй като има само едно ценово предложение, което е допуснато и то е на ДЗЗД Миле Билд.

Решение за определяне на изпълнител. Снимка: Blagoevgrad News

ДЗЗД „Еко Разлог 2021“ – едно от дружествата, кандидатстващи за обществената поръчка, подава жалба срещу процедурата в КЗК на 10 юни 2021 г. Изненадващо, на 17.09.2021 г.  жалбоподателят ДЗЗД „Еко Разлог 2021“, чрез своя упълномощен представител оттегля подадената от обединението жалба срещу Решение № D6457454/31.05.2021 г. на кмета на община Разлог и моли образуваното пред КЗК производство по преписка № КЗК-501/21.06.2021 г. да бъде прекратено на основание чл.
213, ал.1, т.3 от ЗОП.

Съгласно правилото на чл. 213, ал. 1, т. 3 от ЗОП, при оттегляне на жалбата КЗК прекратява производството с определение. Следователно, с оттегляне на жалбата, подадена от ДЗЗД „Еко Разлог 2021“, не съществува правно основание, на което образуваното производство да продължи и да се проведе проучване относно евентуално извършени нарушения при издаване на Решение № D6457454/31.05.2021 г. на кмета на община Разлог за класиране на участниците и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране, СМР, доставка на оборудване и осъществяване на авторски надзор за сепарираща инсталация на обект: „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда“.

“Миле инженеринг” ЕООД в бизнеса с ВЕЦ-ове

Миле инженеринг ЕООД е собственик и на МВЕЦ Баба Цвета, строителството, на който започна през 2015 г. и е изграден  на Предела между реките Еловица и Стружка, на 6 км. от  село Градево. Това се нарича стратегически обект, разположен на две реки, с голям приток от 1000 л в сек. Свидетели на строителството на обекта го определят като “безумен тръбопровод и  унищожена природа”.

ВЕЦ „Баба Цвета“. Снимка: Blagoevgrad News

Две години по-късно инвеститорът получава разрешение за строеж и започва изграждането на сградоцентралата. С второ разрешение за строеж от 2018 г., издадено от гл.архитект на община Симитли е позволено изграждането на напорен тръбопровод, присъединяване към електрическата мрежа и водохващане от двете прилежащи реки.  По-късно второто разрешение за строеж е било отменено от РДНСК в частта на водохващанията поради липса на отстъпено право на строеж за изграждане на съоръженията в речните корита. Заповедта е потвърдена от окончателно решение на ВАС.

От представените документи става ясно, че строителството безпричинно е било разделено на отделни обекти, всеки от които със самостоятелно разрешение за строеж, но не могат да се ползват самостоятелно, казват от МРРБ. Някои от тези обекти са били въведени в експлоатация, въпреки че на практика е невъзможна тяхната самостоятелна употреба. Бъдещият МВЕЦ „Баба Цвета“ не може да функционира без водохващането, което е основополагащо за реализация на инвестиционното намерение. Така основният и нерешен до момента проблем се оказва отстъпването на право на строеж за съоръженията в речните корита.

Примерът с ВЕЦ „Баба Цвета“ е ярък и показва как определени търговски дружества имат „предимство“ в множество сектори на бизнеса, а това не се случва без политически протекции и подкрепа. Най-притеснителното е, че това се случва, дори когато е застрашена околната среда и природните ресурси, които всички по начало сме длъжни да пазим.

Какво ще бъде влиянието на ВЕЦ „Баба Цвета“ за двете реки и заобикалящата ги природа, за рибата, която обитава тези води, със сигурност е въпрос, на който собственика няма да даде адекватен отговор, или поне такъв, какъвто би ни се искал- искрен и обясняващ щетите, които тепърва ще бъдат нанесени.

Текстът на Мариета Димитрова е публикуван на 22.11.2021 г. в Blagoevgrad News.