Продължете към съдържанието

Обществени поръчки за милиони

Бившият общински съветник от ДПС Бисер Узунов спечели поредна  обществена поръчка с предмет: “Реконструкция на улична мрежа в населени места на територията на община Гърмен“ по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Гърмен и с. Огняново, община Гърмен; Обособена позиция № 2: Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Дебрен и с. Дъбница, община Гърмен; Обособена позиция № 3: Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Рибново, община Гърмен; Обособена позиция № 4: Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Долно Дряново, община Гърмен” на стойност 1 029 355.97 лв.

 

Кой е Бисер Узунов?

Бисер Узунов е един от най-крупните бизнесмени в община Гърмен. Роден през 1976 г. в с. Дебрен, той бързо навлиза в частния бизнес, а името му се коментира и заради близкото му приятелство с бившия депутат и областен управител на Благоевград Муса Палев.

Узунов е “любимият” строител и на Нуредин Кафелов, кмет на Якоруда и чичо на Палев. По време на неговото управление, Узунов е усвоил обществени средства в размер на стотици хиляди левове. Само ремонтът на якорудския площад бе 867 388 лв.

Изпълнявал е ремонт на покривна конструкция при СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Якоруда, външна топлоизолация по фасада на ОУ „Неофит Рилски“ – с. Бел камен“, неотложни аварийно-възстановителни дейности по реконструкция и рехабилитация на ул. „Васил Левски“ и довеждаща улица за Дневен център за деца с увреждания гр. Якоруда и др.

Бисер Узунов/първият от дясно/, заедно с бившия кмет на Гърмен Минка Капитанова и Илия Цацев, директор на ОУ „Христо Ботев“, с. Дъбница. Първа копка на проект за разширяване на местното Обединено / училище „Христо Ботев“

По данни от Търговския регистър Узунов има участие във фирмите „Мериян-МСС” ЕООД, „Билдинг тренд” ЕООД, „Алема-лизинг” АД, „Ивена 2008” ЕООД, „Билдинг компани” ЕООД, „Юби инвест” ЕООД и ЕТ „Бисер Узунов-Делта”. Най-известни са строителната му фирма „Билдинг компани” и „Ивена 2008“.

Само за 2021 г., която все още не е изтекла, от община Гърмен той е спечелил поръчки за близо 2 млн. лв.  Част от тези средства включват  и спомената в началото поръчка за реконструкция на уличната мрежа от община Гърмен, ремонтирал е и главна улица в село Огняново, спечелил е още 250 хил. лв. за корекция на част от дере между кв. 14 – кв. 15 и кв. 18 – кв. 19, с. Дебрен, възложена му от същата община.

В периода от началотона 2021 г. до месец септември 21 г., най-сериозната поръчка, която печели е в община Доспат, където за близо 3 млн. лв. “Билдинг компани” ЕООД ще извършва строително-монтажни работи (СМР) по проект „Реконструкция и модернизация регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Доспат, Девин, Борино, Сърница и Сатовча находящ се в ПИ №8150 по плана на с. Барутин, местност „Долно ливаде” община Доспат“.

 

Всички други отпадат, фаворитът на местната власт печели 

За поръчката за реконструкция на улична мрежа в населени места на територията на община Гърмен, обявена в края на март т.г.,  кандидатстват общо 3 фирми  – „ТЕРОЛ“ ЕООД ,  ДЗЗД „ГЪРМЕН 2021“ и фирмата на Бисер Узунов „Билдинг компани” ЕООД.

Първите две дружества, които също кандидатстват за 4-те позиции, биват отстранени от общинската комисия, която разглежда тръжната документация още на етап “Техническо предложение” и така до финала, когато се отварят “Ценовите предложения” остава единствено„Билдинг компани” ЕООД , която разбира се и печели и на 19 юли 2020 г. подписва договор с община Гърмен.

Сред мотивите на комисията, с които отстранява двете конкурентни на Узунов фирми има интересни такива. Един от тях е например,  че е представен  линеен график  за изпълнение на дейностите в Еxcel, а не в МРЕЖОВ формат.

Друг любопитен мотив, при изброените като причини за отстраняване на едното дружество е посочено, че при описаната технологията за полагане бетонови бордюри,  “участникът не е предвидил транспортно средство за доставка на бетон и бордюри”. Това звучи несериозно, защото очевидно,  за да бъдат положени въпросните бордюри, те със сигурност ще бъдат доставени, а това с какво транспортно средство ще се случи е избор и решение на самия изпълнител.

Изброени са още редица липси, като някои от тях приличат повече на технически грешки, при изготвяне на документацията, но в крайна сметка  водят до отстраняване на двама кандидати.

Важен факт е, че мотивите за отстраняване на двете фирми и от четирите обособени позиции са напълно идентични.

При разглеждане на техническото предложение на „Билдинг компани” ЕООД за всички позиции, пък е посочено, че “отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата.” Така, на практика, това е единственият кандидат, който достига до последния етап на процедурата “Отваряне на ценови оферти” и съвсем логично печели.

В последния протокол от работата на комисията е записано, че:  “Председателят на Комисията запозна членовете, че съгласно документацията на обществената поръчка, същата се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „най-ниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП, с оглед предложената от участниците цена. С оглед на факта, че има само една допусната до оценяване оферта за участие за Обособена позиция №1 в настоящата обществена поръчка, участникът – „Билдинг компани” ЕООД получава 100 т. за представената от него оферта.” . Това се повтаря и за четирите позиции, които дружеството печели, а “икономически най-изгодната оферта”, всъщност е единствената такава и е на обща стойност 1 029 355.97 лв.

 

Жалба в КЗК и какво от това?

След процедурата едно от дружествата – „ТЕРОЛ“ ЕООД подава жалба в Комисията за защита от конкуренцията, където към момента се разглеждат още 5 жалби срещу община Гърмен.

Обжалва се поръчка за “Проектиране, изграждане, оборудване и обзавеждане на нов физкултурен салон на Обединено училище „Христо Ботев“, с. Дъбница”, както и поръчки за  “Доставка на нови пластмасови контейнери за събиране на битови отпадъци”, в процедура по обжалване в КЗК е и поръчка за “Корекция на коритото река Върбица в участъка от о.т. 4 до о.т. 17 по плана на село Дъбница, чрез изграждането на подпорни стени и мост“, както и такава за доставка на два броя специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване с надстройка.

Това обаче, едва ли притеснява особено общинска администрация, с оглед на начина, по който продължава да работи, въпреки наличието на въпросните жалби.

 

Примери от съседни общини със същата фирма

През 2020 год. КЗК отмени като незаконосъобразно решение на хаджидимовския кмет за отстраняване на фирма, спечелила конкурс за над 1 000 000 лева. Кметът на Хаджидимово Людмил Терзиев неоснователно е подписал договор с фирмата на бившия вече общински съветник Бисер Узунов, сочат в решението си от КЗК.

Казусът бе за обществена поръчка по трансграничен проект, включващ пълен ремонт на читалището в Хаджидимово. Конкурсът спечелил убедително Николай Тошев,  чрез фирмата си „Ремо“.

На 28 април 2020 год. изненадващо кметът Терзиев „декласирал“ дружеството и предприел действия в полза на класираната на второ място фирма „Билдинг компани” ЕООД,  управлявана от  Бисер Узунов.

Терзиев изтъкнал пред КЗК чрез свой пълномощник, че фирмата на Тошев не е предприела действия по подписването на договора.

Николай Тошев обаче доказал, че е изпратил всички документи по куриер на 2 април 2020 г.. Изтъкнал, че е действал по този начин заради обявените мерки срещу коронавируса и извънредното положение в този период.

КЗК по категоричен начин отменя решението на кмета Людмил Терзиев.

Извадка от решението на КЗК

 

Припомняме, че Бисер Узунов печели от години почти всички обществени поръчки в региона на Гоце Делчев. Той е от Гърмен и бе един от съветниците на екскмета Ахмед Башев.

Узунов доби популярност и с друга обществена поръчка за площада на гр. Якоруда, който изненадващо пропадна, само 2 месеца след като бе приключило изпълнението на строително-монтажните работи. Дупката зейна, след като се срути огромният цветарник, направен на моста над река Гниле, която минава през града.

Пропадналият площад в Якоруда. Снимка: в. Струма

Според якорудчани, само в цветарника били излети 3 самосвала бетон и отделно земна маса. Огромната тежест срутила съоръжението, което е над кухина, в резултат на което се наложило да се събори и останалата част на моста, която се напукала след срутването.

Модернизацията на градския площад в Якоруда бе възложена 2019 година с обществена поръчка, която спечели единственият кандидат – „Билдинг компани“ ЕООД.

 

Историята помни

През 2008 г. името на Бисер Узунов изскача в скандален доклад на Агенцията за държавна и финансова инспекция, разследващ обществените поръчки в общината, правени от бившия кмет на Белица Ибрахим Палев, който е  чичо на Муса Палев. Според документа всички отпуснати средства за преодоляване на щетите от бедствия са усвоени от фирми, близки до Палев и неговия племенник, по елементарна схема – кметът И. Палев заменял системно процедурите по избор на строителни фирми за възлагане на обект с покана до определени от него търговски дружества и така възлагал поръчките само на „избрани” фирми.

По тази линия,  приятелят на племенника му Бисер Узунов получил през 2008 г., най-мащабната обществена поръчка в общината за 377 526,63 лева, за да изгради отводнителен канал в село Краище, пише в доклада на АДФИ.

Преди депутатският приятел да вземе парите, чичо му – кметът на Белица, изпратил покани до три фирми – “Престиж” ООД – Сатовча, “Булвеко” ЕООД – Благоевград и “Билдинг компани” ЕООД, въпреки че стойността на поръчката не предполага да се събират кандидати по този начин. В крайна сметка никой не е изненадан, че Б. Узунов е спечелил.

През 2013 г. отново с „Билдинг компани“ ЕООД бившият общински съветник печели проект по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” за изграждане на рибарска вила с база за спортен риболов на стойност  334 012,38 лева, от които 193 401,31 лева са безвъзмездна финансова помощ. Вилата е пусната в експлоатация през есента на 2014 г. и е доста луксозна сграда с изкуствен външен басейн за риболов.

Рибарската вила на Узунов, изградена по ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА РИБАРСКА ВИЛА С БАЗА ЗА СПОРТЕН РИБОЛОВ“ БЕНЕФИЦИЕНТ: „БИЛДИНГ КОМПАНИ“ ЕООД

 

Източник: https://blagoevgrad-news.com/обществени-поръчки-за-милиони-с-любез/