Продължете към съдържанието

Как харчат общините?

Общинският бюджет е публичен и се контролира от местната общност по ред,определен от общинския съвет и от определените със закон компетентни
органи.

Повече >>

Контролни органи

Кои са контролните органи към, които може да се обръщаме и да подаваме сигнали за нередности при харченето на публични средства от общините?

Повече >>

Правна рамка

Управлението на публични средства в общините, освен чрез законодателството на национално ниво чрез закони и подзаконови нормативни актове, се регламентира и от нормативни актове на местно ниво.

Повече >>