Продължете към съдържанието

Как харчат общините?

Общинският бюджет се състои от две основни части:
а. собствени приходи, напр. местни данъци и такси; услуги и права, предоставяни от общината; общинска собственост; глоби и имуществени санкции
б. държавни трансфери, напр. субсидии; субвенции; безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи.

Разходите на общините са за финансиране на местни и делегирани от държавата дейности. Общинският съвет може да подпомага с финансови средства общински предприятия и търговски дружества с общинско участие, чиято дейност е свързана със задоволяване потребностите на населението.

Общинският бюджет е публичен и се контролира от местната общност по ред, определен от общинския съвет и от определените със закон компетентни органи.