Продължете към съдържанието

Контролни органи

Сметна палата: осъществява контрол за изпълнението на бюджета и на други
публични средства и дейности съгласно закона за Сметната палата и
международно признатите одитни стандарти, напр. контрола по изпълнение
на обществените поръчки.
 

Агенция за Държавна финансова инспекция: защитава публичните финансови интереси, напр. чрез извършване на последващи финансови инспекции за спазването на нормативните актове, които уреждат бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност, както и дейността по възлагане и изпълнение на обществени поръчки.

https://www.adfi.minfin.bg/

Агенция по обществени поръчки: осъществява контрол върху процедури на договаряне, които се откриват от публични и секторни възложители.

https://www2.aop.bg/

Европейска служба за борба с измамите (ОЛАФ): разследва измами, свързани с бюджета на ЕС, корупция и сериозни злоупотреби в европейските институции и разработва политика за борба с измамите за Европейската комисия, напр. разследва нарушения като длъжностни присвоявания, неправомерни действия при процедури за обществени поръчки и митнически измами.

https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_bg

Прокуратура на Република България: следи за спазване на законността, напр. привлича към отговорност лицата, които са извършили престъпления, и поддържа обвинението по наказателни дела от общ характер, предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове.

https://prb.bg/